Regulamin platformy 4Dustry

WPROWADZENIE

 1. Niniejszy Regulamin określa funkcjonowanie Platformy 4DUSTRY, dostępnej pod adresem www.4Dustry.com.
 2. W pełni zautomatyzowana Platforma 4DUSTRY to pośrednik w przepływie informacji w sektorze przemysłowym, dotyczących firm produkcyjnych oferujących usługi określonego typu, wskazane na Platformie.
 3. Platforma umożliwia zawarcie współpracy zakładającej minimum formalności z perspektywy obu stron transakcji, gwarantując przy tym wsparcie w cyklu zycia zapytania ofertowego, będąc odpowiedzialnym za połączenie Wykonawców ze Zleceniodawcami.

DEFINICJE 

Platforma (Serwis internetowy, Serwis)Platforma internetowa 4DUSTRY umożliwiająca wzajemne interakcje użytkowników Internetu, w celu skorzystania z Usług pośrednictwa pomiędzy Wykonawcą, a Zleceniodawcą w procesie poszukiwania określonych usług z obszaru przemysłowego. Miejsce świadczenia Usług przez Usługodawcę, na zasadach określonych w Regulaminie. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Platforma stanowi Serwis internetowy wraz z Aplikacją.
Aplikacja webowa/ Aplikacja/Aplikacja/oprogramowanie umożliwiające korzystanie z Usług na poziomie urządzeń mobilnych. Oprogramowanie składa się z części serwerowej, działającej na serwerach Usługodawcy, oraz z części należącej do Użytkownika, działającej w przeglądarce internetowej Użytkownika Usługi. W ramach Apliakcji z wykorzystaniem Konta Użytkownika, Użytkownik może korzystać z Usług oferowanych przez Usługodawcę, bezpłatnie udostępniana do pobrania i użytkowania.
Formularz Rejestracyjnyformularz, za pomocą którego Użytkownik, po jego wypełnieniu uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika i może korzystać z pełni Usług dostępnych na Platformie. Dostęp do Formularza Rejestracyjnego Użytkownik uzyskuje poprzez kliknięcie w przycisk ,,Zaloguj się!”
Konto Użytkownikausługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę, wydzielona indywidualnie Użytkownikowi część Platformy, która pozwala na korzystanie z Usług; oznacza rejestrację Użytkownika na Platformie; utworzone konto zawiera dane Użytkownika przetwarzane zgodnie z Polityką Prywatności.
Polityka Prywatnościdokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników; Polityka Prywatności stanowi uzupełnienie niniejszego Regulaminu i dostępna jest https://www.4dustry.com/polityka-prywatnosci/
Regulaminniniejszy Regulamin realizacji Umów i świadczenia Usług.
Usługodawca4DUSTRY spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Puławach, ul. Ignacego Mościckiego 1, 24-110 Puławy, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Lublin- Wschód w Lublinie, z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 852218, REGON: 386627381, NIP: 7162830066, właściciel Platformy 4DUSTRY.
Umowaporozumienie zawierane pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem którego przedmiotem jest korzystanie z Usług, i którego ogólne postanowienia określa Regulamin.
Usługiwszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników, w tym usługi świadczone drogą elektroniczną w postaci udostępniania funkcjonalności Konta Użytkownika, dostępu do Bazy Wykonawców i dostępu do Usług wskazanych w Regulaminie i opisanych na Platformie.
Użytkownik1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, korzystająca z Usług na zasadach wskazanych w Regulaminie (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych na Platformie; Użytkownikami Platformy 4DUSTRY są między innymi strony transakcji: Zleceniodawcy oraz Wykonawcy (w tym Administrator Wykonawcy).
WykonawcaOsoba fizyczna lub osoba prawna posiadająca wiedzę i umiejętności z danego obszaru przemysłowego, świadcząca usługi w zakresie obróbki metali, drewna lub tworzyw sztucznych, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, stanowiąca podmiot poszukiwany przez Zleceniodawcę do wykonania określonych Usług. Wykonawca po wypełnieniu danych dotyczących swojego profilu zawodowego i posiadanych umiejętności zawodowych trafia do Bazy Wykonawców.
ZleceniodawcaPodmiot, który za pomocą swojego Administratora Wykonawcy, lub samodzielnie dokonał rejestracji na Platformie, otrzymując swój unikalny Login oraz dostęp do Konta Użytkownika, zabezpieczony hasłem, korzystający w jakikolwiek sposób z Platformy. Po zarejestrowaniu się na Platformie Zleceniodawca jest uprawniony do korzystania ze wszystkich jej Usług, zgodnie z wybranym przez Administratora Wykonawcy lub samego Wykonawcy Planem Abonamentowym. Zleceniodawcą jest osoba poszukująca Wykonawców do określonych Usług.
Konsumentosoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Przedsiębiorca na prawach konsumentaosoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
Administrator WykonawcyOsoba fizyczna (lub kilka osób), upoważniona do zarządzania Kontem Użytkownika Wykonawcy i odpowiedzialna za jego obsługę techniczną i nadawanie uprawnień do Kont poszczególnych Użytkowników- Wykonawców w ramach jednej firmy.
Witrynaoznacza stronę internetową 4DUSTRY dostępną pod adresem www.4dustry.com
Loginunikalna nazwa Użytkownika, wybrana przez niego w procesie rejestracji Konta Użytkownika; Użytkownik po dokonaniu rejestracji nie ma możliwości zmiany Loginu.
Baza Wykonawcówoznacza elektroniczny katalog, w którym widoczni są poszczególni Wykonawcy, w tym ich umiejętności zawodowe, dostępna dla Zleceniodawców za pośrednictwem Platformy.
Usługa Płatnościoznacza usługę płatności online za Usługi dostępne dla Użytkowników na Platformie, przy czym usługi płatnicze są świadczone przez partnera Usługodawcy.
RODORozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Dane osobowewszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii. Dane osobowe są przetwarzane przez Usługodawcę zgodnie z Polityką Prywatności.
Plan AbonamentowyPakiet dostępnych funkcji w ramach świadczonej przez Usługodawcę, wybranej przez Użytkownika Usługi.. Plan Abonamentowy określony według Cennika.
Abonamentopłata uiszczana przez Użytkownika za świadczenie przez Usługodawcę Usługi w ramach Platformy w danym Okresie Rozliczeniowym.
Cennikaktualnie obowiązujący Cennik dostępny pod adresem internetowym https://www.4dustry.com/cennik/, zawierający listę dostępnych, pozostających w ofercie Platformy Usług oraz ich ceny, w tym ceny Planów Abonamentowych.
Okres rozliczeniowyOkres rozlieczeniowy albo inny okres rozliczania Usług świadczonych w wybranym przez Użytkownika Planie Abonamentowym.

1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki korzystania z Usług świadczonych przez Usługodawcę, w tym w zakresie funkcjonowania Platformy 4DUSTRY.
  1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany w Serwisie nieodpłatnie każdemu Użytkownikowi przed zawarciem Umowy, a także – na jego żądanie – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, z którego korzysta Użytkownik.
  2. Użytkownik może skorzystać z Usług dopiero po uprzednim zapoznaniu się i akceptacji treści Regulaminu oraz Polityki Prywatności. W przypadku braku akceptacji Regulaminu lub Polityki Prywatności przez Użytkownika, nie może on korzystać z Usług. W odniesieniu do Użytkownika niebędącego konsumentem, uważa się, że z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług, zaakceptował on Regulamin oraz Politykę Prywatności bez zastrzeżeń.
  3. Polityka Prywatności, dostępna [tutaj] stanowi uzupełnienie Regulaminu.
 • OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG
 • W celu korzystania z Usług oraz funkcjonalności Platformy, po stronie Użytkownika spełnione muszą zostać następujące minimalne wymagania techniczne: (a) urządzenie z dostępem do Internetu umożliwiające prawidłowe funkcjonowanie Platformy oraz prawidłowe wyświetlenie jej interfejsu, (b) aktywne konto poczty elektronicznej (e­mail); (c) aktywny numer telefonu komórkowego. Dodatkowo należy mieć również zainstalowaną i aktualną przeglądarkę internetową oraz włączoną obsługę Cookies oraz JavaScript.
  • Korzystanie z Platformy jest odpłatne zgodnie z Cennikiem oraz na zasadach wskazanych w niniejszym Regulaminie. Użytkownik ponosi również koszty możliwych opłat w postaci transmisji danych, które wynikają z umów zawieranych przez Użytkowników z operatorami telekomunikacyjnymi lub innymi dostawcami Internetu oraz z zakresu takiej transmisji danych. Użytkownik może ponosić koszty poszczególnych Usług świadczonych za pomocą Platformy w sposób oraz na zasadach wskazanych w Regulaminie.
  • Zabrania się dostarczania treści bezprawnych oraz korzystania z Usług w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu, obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
  • Platforma oraz jej elementy składowe, w tym design i treści, chronione są prawem autorskim i/lub innymi prawami dotyczącymi własności intelektualnej. Elementy te nie mogą być przez Użytkownika reprodukowane, rozpowszechniane lub publikowane, częściowo lub w całości bez zgody Usługodawcy. W szczególności Regulamin nie pozwala Użytkownikowi na reprodukowanie, rozpowszechnianie, wypożyczenie, zbywanie oraz każdy inny sposób redystrybucji pośredniej i bezpośredniej, zarówno odpłatne, jak i nieodpłatne, elementów Platformy z pominięciem Usługodawcy.
 • ZAKRES USŁUG I ZASADY KORZYSTANIA Z PLATFORMY 4DUSTRY
 • W ramach Platformy, Użytkownikowi przedstawiany jest zautomatyzowany proces pośredniczenia w łączeniu specjalistów z sektora przemysłowego- Użytkowników- Wykonawców ze Zleceniodawcami.
  • Platforma przeznaczona jest zwłaszcza dla firm produkcyjnych oferujących bądź poszukujących Usług z zakresu obróbki metali, tworzyw sztucznych, tekstyliów, drewna,  cięcie blach, gięcie blach, spawanie, obróbka CNC metali, drewna tworzyw sztucznych, druk 3D, usługi ślusarskie i inne usługi związane z sektorem przemysłowym.
  • Za pośrednictwem Platformy dostępny jest proces ofertowania wskazanych w Regulaminie i na samej Platformie Usług, za pomocą specjalnych algorytmów, dzięki którym proces ten jest w pełni zautomatyzowany.
  • Platforma umożliwia Zleceniodawcom wysłanie zapytanie ofertowego do potencjalnych Wykonawców bez ograniczeń ilościowych.
  • Platforma umożliwia Wykonawcom automatyczne wygenerowanie oferty  na podstawie wypełnionego profilu cenowego dla konkretnie określonych Usług. Użytkownik ma możliwość zarządzania swoimi zapytaniami lub ofertami.
  • Platforma umożliwia odnalezienie konkretnego specjalisty z sektora przemysłowego– Wykonawcy przez Zleceniodawcę, zarejestrowanego na Platformie. Platforma automatycznie tworzy i aktualizuje Bazę Wykonawców, z której mogą korzystać Zleceniodawcy.
  • Usługodawca nie jest stroną żadnej transakcji pomiędzy Użytkownikami Platformy, w tym pomiędzy Wykonawcami, a Zleceniodawcami.  Usługodawca oferuje jedynie Usługi pośrednictwa oraz Usługi ułatwiające komunikację pomiędzy Użytkownikami.
  • Usługi świadczone poprzez Platformę nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksy cywilnego.
  • Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie posługiwać się fałszywą tożsamością podczas korzystania z funkcjonalności Platformy, ani korzystać lub podejmować prób korzystania z kont innych Użytkoników.
  • Klikając przycisk „Zaloguj się!”, Użytkownik, uzyskuje dostęp i możliwość korzystania z pełnych Usług Platformy, zgodnie z wybranym przez siebie Planem Abonamentowym. Użytkownik poprzez rejestrację i akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności zgadza się na zawarcie prawnie wiążącej umowy z Usługodawcą. Jeśli Użytkownik nie wyraża zgody na warunki Umowy z Usługodawcą niepowinien dokonywać procesu rejestracji i korzystać z Usług Platformy. Użytkownik może rozwiązać Umowę w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
  • Niniejszy Regulamin obejmuje funkcjonowanie i korzystanie z witryny www…., Platformy 4DUSTRY oraz wszelkich innych witryn połączonych z 4DUSTRY, w tym aplikacji, komunikatorów, oraz Usług powiązanych.
  • Użytkownicy zarejestrowani na Platformie- Zleceniodawcy mają dostęp do Bazy Wykonawców, która jest automatycznie tworzone i uaktualniana, poprzez funkcjonalności Platformy.
  • Użytkownicy- Wykonawcy zobowiązani są do aktualizowania swoich Profili.
  • Wykonawca może posiadać jedno konto Użytkownika do którego dostęp uzyskuje samodzielnie lub posiadać Administratora Wykonawcy, który posiada dostęp do kilku kont Użytkowników- Wykonawców, którymi może rozporządzać i rozdzielić na wewnętrznych administratorów, zgodnie z wybranym Planem Abonamentowym.
 • UŻYTKOWNICY
 • Z zastrzeżeniem ustępów poniżej, Użytkownikami mogą być (1) osoby fizyczne, które ukończyły 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych; (2) osoby prawne; albo (3) jednostki organizacyjne nieposiadająca osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystające albo zamierzające korzystać z Usług Elektronicznych dostępnych na Platformie.
  • Użytkownikiem korzystającym z Platformy może być w szczególności Wykonawca (w  tym Administrator Wykonawcy) oraz Zleceniodawca.
 • KONTO I UMOWA
 • W celu skorzystania z Usług na Platformie, Użytkownik musi mieć aktywne i zarejestrowane Konto. W tym celu Użytkownik dopełnia procedury rejestracji za pośrednictwem Platformy.
  • Korzystanie z Platformy wymaga rejestracji na Koncie Użytkownika. Rejestracja polega na wypełnieniu Formularza Rejestracyjnego  znajdującego się na oznaczonych miejscach Platformy oraz akceptacji Regulaminu jak też odznaczeniu zgód (checkbox) w zakresie materii wskazanych przez Usługodawcę, w tym Polityki Prywatności. Wraz z akceptacją niniejszego Regulaminu oraz Polityki Prywatności przez Użytkownika następuje zawarcie umowy Użytkownika z Usługodawcą w przedmiocie zasad korzystania z Platformy (umowa świadczenia usług). W Formularzu Rejestracyjnym, jeśli:
   • użytkownikiem jest Wykonawca (Adminitrator Wykonawcy) należy podać dane takie jak: login i adres mailowy oraz ustalić hasło,  KRA, NIP, REGON(…) a następnie potwierdzić chęć rejestracji za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany przez Platformę na podany przy rejestracji adres mailowy. Na profilu Użytkownika Kandydat podaje dane związane z jego profilem zawodowym.
   • użytkownikiem jest Zleceniodawca należy podać dane takie jak: login i adres mailowy oraz ustalić hasło,  (…) a następnie potwierdzić chęć rejestracji za pomocą kliknięcia w link aktywacyjny przesłany przez Platformę na podany przy rejestracji adres mailowy.
  • W trakcie rejestracji Użytkownik potwierdza akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności Platformy 4DUSTRY za pomocą odpowiednich check-boxów”.
  • Z chwilą rejestracji Konta Użytkownika, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wskazane w pkt 4 Regulaminu.
  • Platforma może wysyłać aktywnym Użytkownikom wiadomości email dotyczące zmian w zakresie korzystania z Usług.
  • Z chwilą rejestracji Konta Użytkownika, pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem zostaje zawarta Umowa na czas nieokreślony, pod warunkiem, że Użytkownik spełnił warunki wskazane w pkt 4 Regulaminu.
  • Dodawanie Użytkowników do Bazy Wykonawców jest dla Użytkowników bezpłatne i następuje automatycznie poprzez wypełnienie danych Profilu i rejestrację na Platformie.
  • Użytkownik jest odpowiedzialny za to, co dzieje się w jego Koncie, jak i za jego pośrednictwem (chyba że doszło do włamania się osoby trzeciej na jego Konto). Użytkownik nie może więc udostępniać Konta osobom trzecim i jest odpowiedzialny za zachowanie w poufności swojego loginu oraz hasła. Jeżeli Użytkownik zauważy, że ktoś nieautoryzowany korzysta lub korzystał z jego Konta, zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym Usługodawcę. Konto jest też niezbywalne i nieprzenaszalne.
  • Po zalogowaniu do swojego Profilu Użytkownika, Użytkownik- Wykonawca uzyskuje dostęp do: Panelu zleceniodawcy oraz panelu usługodawcy.

6.   TRANSAKCJE

 • . Użytkownik- Wykonawca przesyłając Zleceniodawcy ofertę pracy odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikające z błędów lub nieścisłości w opisie oferty.
  • . Każda oferta współpracy pomiędzy Wykonawcą, a Zleceniodawcą może zostać zweryfikowana przez Usługodawcę pod kątem zgodności z zasadami Regulaminu i obowiązującym prawem.
  • . Warunki przyjętej oferty pracy, będącej przedmiotem transakcji, są prawnie wiążące dla obu stron transakcji.

7.   USŁUGA PŁATNOŚCI

 • Płatności odbywają się metodami:

       7.1.1. sposób szybkich płatności – realizowanie transakcji przez Zleceniodawcę podczas korzystania z Usługi przesłania prośby o kontakt i/lub przesłania oferty od Wykonawcy, dzięki jednemu z istniejących na rynku systemów szybkich płatności,

       7.1.2. sposób płatności pre-paid – doładowania konta Użytkownika realizowane także za pomocą jednego z systemów szybkich płatności Stripe

7.1. Płatności mogą być również realizowane za pomocą zwykłych przelewów bankowych bezpośrednio na konto Usługodawcy. Numer konta podany zostanie na Koncie Użytkownika w zakładce ,,Płatności”.

7.3. Wszelkie płatności w ramach Platformy będą dokonywane za pośrednictwem Operatora Płatności, zgodnych z wewnętrznymi regulaminami i zasadami wykonywania płatności za pośrednictwem Stripe.

7.4. Kwoty płatności są objęte Cennikiem oraz Planami Abonamentowymi, dostępnymi pod adresem: https://www.4dustry.com/cennik/.

7.5. Usługodawca jest uprawniony do pobierania opłat w ramach świadczonych Usług zgodnie z cenami wskazanymi w Cenniku i w Planach Abonamentowych, zgodnie z wyborem Użytkownika. Użytkownik akceptuje fakt, że Usługodawca jest uprawniony do zmiany Cennika. W przypadku braku zgody Użytkownika na którąkolwiek z proponowanych zmian, Użytkownik może zdecydować się na zakończenie współpracy z Usługodawcą i zamknięcie swojego Konta. Zmiany Cen nie będą miały zastosowania do trwających transakcji.

7.6. W ramach Usługi płatności, Użytkownik musi zapłacić z góry za Usługi dostępne na Platformie. 

7.7. Cennik Usług świadczonych na rzecz Użytkownika określony przez Usługodawcę na Platformie może ulegać okresowym zmianom, przy czym dla potrzeb rozliczeń (umowy) między Użytkownikiem i Usługodawcą wiążące są te zapisy Cennika, które obowiązują w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia na Usługę.

7.8.Usługodawca i Użytkownicy upoważniają się wzajemnie do korzystania z faktur w formie elektronicznej. W przypadku gdy Użytkownik nie jest zobowiązany do wystawienia faktury VAT rozliczenia prowadzone są w oparciu o rachunki, do których odpowiednio stosuje się postanowienia prawa dotyczące rozliczeń faktur VAT.

7.9. W zakresie pośrednictwa Usługodawcy w świadczeniu Usług, w tym między Wykonawcami, a Zleceniodawcami, Usługodawca jest wyłącznie uprawniony do prowadzenia rozliczeń z tytułu Usług realizowanych na podstawie Regulaminu, co w szczególności oznacza, iż Wykonawca nie może samodzielnie dokonywać jakichkolwiek rozliczeń z pominięciem Usługodawcy, w związku z usługami pośrednictwa pomiędzy Wykonawcą, a Zleceniodawcą.

7.10. Ceny wskazane na Platformie są cenami netto i podlegają zwiększeniu o podatek VAT, o ile jest on należny z tytułu danej Usługi lub ma zastosowanie wobec Użytkownika świadczącego Usługę.

7.11.Użytkownicy z tytułu świadczonych Usług są zobowiązani we własnym zakresie i na własny koszt dokonywać rozliczeń z tytułu zobowiązań podatkowych (innych zobowiązań publicznoprawnych) związanych z realizacją Usług i z osiągniętymi na jej podstawie przychodami.

7.12.Płatne Plany Abonamentowe wymagają wniesienia opłaty.

7.13.Opłata wnoszona jest z góry.

7.14.Opłata wnoszona jest za miesiąc, liczony jako miesiąc od dnia uruchomienia subskrypcji do tego samego dnia następnego miesiąca.

7.15.Opłata może zostać pomniejszona o rabat udzielany w przypadku opłacania większej ilości miesięcy z góry, zgodnie z zasadami wskazanymi w Cenniku.

7.16.Wysokość planów Abonamentowych oraz rabatów określa Cennik Usługi dostępny na stronie (…)Usługi.

7.17.Konto nieopłacone zostaje automatycznie zablokowane. Dostęp zostaje przywrócony w momencie wniesienia opłaty za Usługę.

 • ABONAMENT PŁATNY
 • Wyboru Planu Abonamentowego dokonuje Użytkownik, a Usługodawca, bez decyzji Użytkownika o zakupie planu płatnego, nie obciąży go żadnymi opłatami za użytkowanie Platformy.
  • Użytkownik ma prawo do wyboru Planu Abonamentowego najlepiej odpowiadającego jego potrzebom, zgodnie z Planami Abonamentowymi określonymi w Cenniku.
  • W celu wykupienia oferowanej przez Usłgodawcę Usługi płatnej w postaci Planu Abonamentowego, Użytkownik zaznacza na swoim Koncie Użytkownika wybraną opcję Abonamentu, a następnie określa, czy wystawiona ma zostać faktura VAT z tytułu świadczonych Usług. Użytkownik obowiązany jest podać poprawne dane niezbędne do wystawienia faktury VAT, w tym NIP. Użytkownik zagraniczny, posiadający NIP europejski, obowiązany jest do uzupełnienia swoich danych firmowych o ten numer NIP.
  • W przypadku wyboru Usługi w opcji płatnej, Użytkownik zobowiązany jest do opłacenia kwoty wskazanej na formularzu płatności. Kwota wskazana na formularzu płatności zgodna jest z kwotą wskazaną w Cenniku, ale może być pomniejszona o kwotę rabatu przysługującego ze względu na długość opłacanego Abonamentu oraz kwotę rabatu przysługującego ze względu na prowadzone przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące okazjonalnie akcje promocyjne.
  • Rabat przysługujący  Użytkownikowi  ze względu na długość opłaconego Abonamentu może być łączony tylko z jednym rabatem przysługującym Użytkownikowi w związku z prowadzonymi okazjonalnie przez Usługodawcę lub podmioty z nim współpracujące akcjami promocyjnymi.
 • ZMIANA PLANU ABONAMENTOWEGO
 • Użytkownik może w dowolnym momencie zmienić Plan Abonamentowy z aktualnie używanego na inny plan płatny.
  • Zmiana Planu Abonamentowego z wyższego na niższy wiąże się z ograniczeniem funkcjonalności Konta zgodnie z Cennikiem.
  • Ograniczenie funkcjonalności Konta Użytkownika skutkować może brakiem dostępu do części danych zapisanych na Koncie Użytkownika.
  • Za ewentualną utartę danych spowodowane zmianą Planu Abonamentowego z wyższego na niższy Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.
 1. REKLAMACJE
 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać co najmniej dane umożliwiające identyfikację Użytkownika oraz wskazanie uzasadnionych zastrzeżeń i uwag do Usług. Reklamacje można składać zgodnie z zasadami ogólnymi wyrażonymi w przepisach prawa, jak również za pośrednictwem 4dustry@4dustry.com .
  1. Reklamacja powinna zostać złożona nie później niż w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia, będącego przedmiotem reklamacji.
  2. Usługodawca rozpatruje reklamacje w terminie 14 dni roboczych, chyba że Użytkownik nie opisał przedmiotu i zakresu reklamacji w sposób umożliwiający jej rozpatrzenie lub nie podał danych umożliwiających identyfikację Użytkownika. W takim przypadku, termin na rozpatrzenie reklamacji biegnie od dnia, w którym Użytkownik dostarczył Usługodawcy brakujące informacje.
  3.  Odpowiedź na reklamację Usługodawca kieruje na adres wskazany przez Użytkownika w jego zgłoszeniu reklamacyjnym lub w innej wybranej przez niego formie e-mail.
  4. Przedmiotem reklamacji nie mogą być ewentualne drobne błędy działania Platformy, nie powodujące utraty lub uszkodzenia danych przechowywanych na Koncie Użytkownika. Przedmiotem Reklamacji nie może być również ostateczna transakcja i kontakt Użytkownika- Wykonawcy z Użytkownikiem –Zleceniodawcą, ani oferta złożona przez Wykonawca Zleceniodawcy. Platforma stanowi jedynie narzędzie wspomagające i ułatwia Usługi pośrednictwa pomiędzy Użytkownikami.
  5. W sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.
    
 2. ODPOWIEDZIALNOŚĆ
 1. Użytkownicy ponoszą pełną odpowiedzialność za wszystkie informacje, które zamieszczają na Platformie.
  1. Usługodawca  nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za treści publikowane przez Użytkowników oraz za wszelkie ich zachowania pozostające w sprzeczności z prawem lub zapisami Regulaminu.
  2. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby Platforma działała w sposób niezakłócony. Usługodawca nie ponosi jednak odpowiedzialności za żadne szkody powstałe w wyniku przerw w działaniu, awarii czy wad technicznych Platformy. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zawartej umowy w zakresie Usługi lub problemy w korzystaniu z Serwisu bądź Usługi, jeżeli nastąpiły one wskutek zdarzeń, których Usługodawca przy zachowaniu należytej staranności nie był w stanie przewidzieć, lub którym nie mógł zapobiec, jak tez wskutek zdarzeń losowych („siła wyższa”).
  3. Usługodawca nie gwarantuje poprawności merytorycznej treści zamieszczanych na Platformie oraz nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek efekty posługiwania się przez Użytkowników treściami, materiałami i informacjami zamieszczonymi na Platformie.
  4. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany, wycofania, zawieszenia lub przerwania dowolnej funkcji lub właściwości Usługi w dowolnym zakresie i w dowolnym czasie. Usługodawca informuje, że zmiana, wycofanie, zawieszenie lub przerwanie dowolnej funkcji lub właściwości Usługi nie wymaga uprzedniego ogłoszenia. Zapis ten stosuje się odpowiednio do zmian cen określanych poprzez Platformę, które są oferowane przez Usługodawcę w Cenniku.
  5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem z Usługi, w szczególności spowodowane korzystaniem przez Użytkownika lub innych Użytkowników z Usługi niezgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  6. Odpowiedzialność Usługodawcy nie obejmuje odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści przez Użytkowników jak też nie może przekroczyć kwoty wskazanej w odpowiednich częściach Regulaminu, a jeśli w ramach danej usługi taki próg kwotowy nie został określony, odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do maksymalnej kwoty (…)złotych.
  7. W przypadku naruszenia przepisów prawa w zw. z Usługami świadczonymi przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników- Wykonawców lub Zleceniodawców, zostanie przeciwko Usługodawcy wszczęte jakiekolwiek postępowanie cywilne, egzekucyjne, karne lub administracyjne, lub zgłoszone zostaną wobec Usługodawcy z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia, Użytkownik- Wykonawca lub Zleceniodawca, zobowiązuje się udzielić Usługodawcy na swój koszt oraz w miarę posiadanych możliwości pomocy niezbędnej do oddalenia roszczeń lub zarzutów kierowanych przeciwko Usługodawcy.
  8. Usługodawca nie składa żadnych oświadczeń lub gwarancji dotyczących Usług oferowanych na Platformie, w tym nie gwarantuje, ze dostarczane usługi będą funkcjonowały bez zakłóceń lub błędów.
  9. Usługodawca wyłącza wszelkie możliwe dorozumiane gwarancje lub rękojmie, w tym wszelkie dorozumiane gwarancje własności, dokładności danych, nienaruszalności praw, przydatności handlowej i przydatności do określonego celu, w tym celu związanego z podjęciem dalszej współpracy pomiędzy Użytkownikami.
  10. W zakresie określonym przez prawo, Usługodawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu utraty zysków, straconych okazji współpracy, nienawiązanych współpracy pomiędzy Użytkownikami, utratę danych, utratę reputacji, lub inne szkody pośrednie, wtórne, przypadkowe i inne.
 1. OGÓLNE PRAWA I OBOWIĄZKI
 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z obowiązującym prawem, postanowieniami Regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego.
  1. Użytkownicy powstrzymają się od zamieszczania jakichkolwiek treści niezgodnej z prawem, nieprawdziwej. Użytkownicy działają i korzystają z Platformy w dobrej wierze.
  2. We wszystkich przypadkach naruszenia Usługodawca ma prawo zawiesić  Konto Użytkownika.
  3. Użytkownik zobowiązuje się do:
   1. podania prawdziwych informacji o sobie w trakcie rejestracji na Koncie Użytkownika i podczas korzystania z Usług Platformy.
   2. niekorzystania z Usług proponowanych przez Platformę w celu podejmowania bezprawnych działań;
   3. podczas korzystania z Platformy, do dostarczania obiektywnych, poprawnych, wyczerpujących  i    szczegółowych informacji na swój temat.
  4. Użytkownik zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy swoich danych logowania i hasła w stosunku do osób trzecich, z wyjątkiem osób, które zostały upoważnione przez Użytkownika do korzystania z jego danych logowania.
  5. Użytkownik zobowiązuje się do niezwłocznej aktualizacji informacji zawartych na Platformie,  które nie są już aktualne ze względu na zmiany jego danych.
 1. ZMIANA REGULAMINU
 1. Usługodawca może zmienić niniejszy Regulamin z ważnych powodów prawnych (zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa dotyczących działalności Usługodawcy lub formy działalności Usługodawcy) lub technicznych (np. modernizacja infrastruktury Platformy). Przyczyna zmiany Regulaminu każdorazowo jest wskazywana poprzez Platformę na stronie https://www.4dustry.com/regulamin-platformy-4dustry/.
  1. Użytkownicy zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail, wysłanej na 7 (siedem) dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W tym czasie, Użytkownik, który jest konsumentem, ponownie musi zaakceptować lub odmówić akceptacji Regulaminu. Z kolei, jeżeli Użytkownik, który nie jest konsumentem, w ww. terminie nie wypowie Umowy, uważa się, że zaakceptował on Regulamin w zmienionej wersji bez zastrzeżeń.
  2. Świadczenie Usług rozpoczęte przed zmianą Regulaminu podlega postanowieniom Regulaminu w wersji obowiązującej w momencie rozpoczęcia świadczenia Usług. Zmiany Regulaminu nie mogą naruszać praw nabytych Użytkowników.
 1. POWIADOMIENIA I NEWSLETTER
 1. W ramach Platformy dostępny jest także newsletter, z którego korzystanie odbywa się nieodpłatnie. Użytkownik może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera, poprzez wysłanie odpowiedniego żądania do Usługodawcy w tym w szczególności poprzez aktywowanie odpowiedniego linka, zamieszczonego w stopce każdej wiadomości, przesłanej w ramach newslettera.
  1. Korzystanie z newslettera jest w pełni dobrowolne. Aktywacja usługi newslettera odbywa się poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas rejestracji lub w panelu ustawień Użytkownika  na Platformie.
 1. OBSŁUGA UŻYTKOWNIKA
 1. W przypadku problemów z działaniem Platformy lub innego rodzaju problemów związanych ze świadczeniem Usług, Użytkownik powinien skontaktować się z Usługodawcą za pośrednictwem wiadomości mailowej skierowanej na adres support@4dustry.com.
  1. Jeśli zgłoszenie dotyczy błędu występującego na Platformie, Użytkownik powinien jak najdokładniej opisać błąd, tak aby Usługodawca mógł niezwłocznie przystąpić do jego usunięcia.
 1. ODSTĄPIENIE
 1. Użytkownik może odstąpić od Umowy zawartej z Usługodawcą – na podstawie przepisów prawa, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Termin uznaje się za zachowany, jeśli przed jego upływem Użytkownik wyśle oświadczenie o odstąpieniu od Umowy na adres mailowy contact@4dustry.com.
  1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.
  2. Użytkownik może zakończyć swoją relację z Usługodawcą w dowolnym momencie ze skutkiem natychmiastowym po wypełnieniu wszystkich swoich zobowiązań oraz po usunięciu swojego Konta z Platformy. Użytkownik może zakończyć swoją relację z Usługodawcą w formie pisemnej lub elektronicznej, za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  3. Usługodawca może zakończyć swoją relację z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia prawa lub postanowień Regulaminu przez Użytkownika.
  4. Zarówno Użytkownik jak i Usługodawca mogą rozwiązań Umowę w dowolnym czasie za powiadomieniem drugiej strony. Po rozwiązaniu Umowy użytkownik traci prawo dostępu i prawo do korzystania z Usług.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Prawem właściwym dla zobowiązań wynikających z Regulaminu jest prawo polskie. Umowy zawierane są w języku polskim.
  1. Konsument ma możliwość skorzystania z alternatywnych w stosunku do postępowania sądowego sposobów rozwiązywania sporów (ADR- Alternative Dispute Resolution), w szczególności poprzez mediację, poprzez koncyliację lub w ramach arbitrażu (sąd polubowny). Lista instytucji, do których konsument może się zwrócić o rozstrzygnięcie sporów w ramach ADR znajduje się pod tym linkiem: http://ec.europa.eu/consumers/solving_consumer_disputes/non-judicial_redress/national-out-of-court-bodies/index_en.htm
  2. Konsument może również skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez złożenie swojej skargi za pośrednictwem unijnej aplikacji internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
  3. Jeżeli Użytkownik nie chce skorzystać z ADR ani ODR, wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub Usług będą rozstrzygane przez sąd powszechny. Określając właściwość sądu należy się kierować regułami określonymi we właściwym Użytkownikowi będącemu konsumentem akcie prawnym.
  4. Spory powstałe pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem, który nie jest jednocześnie konsumentem, zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.
  5. Umieszczanie informacji lub danych, na Platformie oznacza, że Użytkownicy Platformy  lub Usług niniejszym udzielają Usługodawcy, bez wynagrodzenia, niewyłączną licencję na korzystanie z tych treści na całym świecie, która będzie obowiązywać przez okres obowiązywania odpowiednich praw, jeśli dotyczy (i ich ewentualnych rozszerzeń). Taka licencja obejmuje prawo do korzystania, kopiowania, reprodukowania, wyświetlania i dostosowywania treści. Usługodawca może wykorzystywać taką treść na wszelkich znanych lub nieznanych dotychczas nośnikach, w szczególności w telewizji, na papierze, w Internecie (w ramach banerów i artykułów, umieszczać je na innych stronach internetowych) oraz w serwisach społecznościowych (Facebook, Twitter, Instagram, itp.), w celach komercyjnych, reklamowych oraz dla celów wewnętrznych, co Użytkownik akceptuje. Użytkownicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść i potwierdzają, że posiadają wszelkie do niej prawa. Użytkownik, zamieszczając treść na Platformie, może zakazać korzystania z treści w sposób i w celach wskazanych w niniejszym punkcie poprzez zmianę Ustawień i wyłączenie odpowiednich opcji w Ustawieniach Prywatności.
  6. Stosowanie warunków Regulaminu nie skutkuje powstaniem partnerstwa pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikami, relacji pracownik pracodawca, relacji pomiędzy agentem handlowym, a jego klientem ani relacji franczyzowej.
  7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Usługodawca może, z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych, przenieść i/lub scedować wszelkie prawa i obowiązki wynikające z niniejszego Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, w szczególności w przypadku przeniesienia sektora działalności, połączenia poprzez założenie nowej spółki, połączenia poprzez przejęcie, podziału lub zmiany kontroli mającej wpływ na Usługodawcę. Przeniesienie takie zwalnia Usługodawcę na przyszłość. W przypadku przeniesienia przez Usługodawcę i/lub cesji tych praw i obowiązków wynikających z warunków Regulaminu na jakąkolwiek osobę trzecią, Użytkownik ma prawo do natychmiastowego zakończenia relacji z Usługodawcą i zamknięcia swojego Konta na warunkach określonych w  Regulaminie.

Data wejścia w życie Regulaminu: 01.09.2022 r.

Sprawdź wszystkie możliwości
jakie daje platforma 4Dustry.